Simon Gripenberg

Asuinpaikkakunta / Pietarsaari
Paikkakunnalta / Pietarsaari
Syntmävuosi / 1973

Ylösalaisin
Maailmamme ja aikakautemme on täynnä kontrasteja ja vastakkainasetteluja – monet asiat ovat ylösalaisin. Digitalisointi ja ilmastonmuutos etenevät hallitsemattomasti. Selfie-kulttuuri kuvastaa epäterveellistä individualismia. Pieni prosentin kokoinen eliitti omistaa enemmän kuin loput väestöstä yhteensä, samalla kun biosfääriä on horjutettu. Haluamme uskoa, että korkeateknologia ja jatkuva talouskasvu ratkaisevat ongelmat, jotka ne itse aiheuttavat. Takerrumme edistyksen myyttiin.
Kun parhaillaan kohtaamme itseämme globaalisen rajallisuuden umpikujassa, joudumme pohtimaan uudelleen monia itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita. Tulisiko meidän oikeastaan pyrkiä matalampaan kompleksisuuteen, yksinkertaisempaan teknologiaan, analogisointiin, yhteisöllisyyteen ja vakaaseen nollakasvutalouteen – sekä laajasti edistää yhteistyötä kilpailun sijaan?
Olen pohtinut millaisia eroja on olla asioiden puolesta tai jotain vastaan. On henkisesti raskasta taistella monimutkaistamista vastaan, ja läheisetkin saattavat väsyä. Pessimismistä voi helposti myös lamaantua. Mielettömyyksiä täytyy kuitenkin aktiivisesti vastustaa. Nykypäivän globaalit ongelmat johtuvat usein naiivista ylioptimismista sekä laajemman kriittisen ajattelun puuttumisesta.
Ylösalaisin-näyttely tasapainottelee toivon ja epätoivon välillä ja ottaa kantaa asioita vastaan nostamalla esiin vaihtoehtoja. Pyrin esimerkiksi Positiva toivepuulla suhtautumaan vakavaan kysymykseen – ydinvoimaan sekä ydinjätteen loppusijoitukseen – rakentavasti. Mitkä ovat vaihtoehdot? Miltä sinun visiosi kestävästä tulevaisuudesta näyttää? Mistä haaveilet – mitä toivot?

______________________________

Upp och ner
Vår värld och tidsålder är full av kontraster och motsättningar – mycket är upp och ner. Digitaliseringen och klimatförändringen skenar framåt. Selfie-kulturen illustrerar en ohälsosam individualism. En liten elit på en procent äger mer än vad resten av mänskligheten gör tillsammans, samtidigt som biosfären är försatt i gungning. Högteknologi och fortsatt ekonomisk tillväxt förväntas lösa problem som de själva åstadkommer. Vi klamrar oss fast vid myten om framsteget.
När vi nu möter oss själva i den globala ändlighetens återvändsgränd blir vi tvungna att omvärdera mycket av det vedertagna. Borde vi egentligen sträva efter lägre komplexitet, lågteknologi, analogisering, kollektivism och en stabil nolltillväxtekonomi – och på bred front främja samverkan framom konkurrens?
Jag har reflekterat kring skillnaden mellan att vara för eller emot saker och ting. Att kämpa emot invecklingen är betungande på det personliga planet, och riskerar dessutom att bli tröttsamt för personer i ens närhet. Det är även lätt att lamslås av pessimism. Trots detta bör vi aktivt motsätta oss vansinnigheter. Många av dagens globala problem är resultatet av en naiv överoptimism och en allmän brist på kritiskt tänkande.
Utställningen ”Upp och ner” balanserar mellan hopp och förtvivlan, och tar ställning emot genom att lyfta fram alternativen. Med önsketrädet Positiva försöker jag exempelvis hitta ett konstruktivt förhållningssätt till en djupt allvarliga fråga: kärnkraften samt slutförvaret för radioaktivt avfall. Vilka är alternativen? Hur ser din vision om en hållbar framtid ut? Vad drömmer du om – vilka är dina önskningar?

______________________________

Upside Down
Today´s world is full of contrasts and contradictions – many things are upside down. Digitalization and climate change are advancing fast. The selfie culture illustrates an awkward individualism. A small elite, consisting of only one percent of the world´s population, owns more than the rest of the population– while the future of the biosphere is uncertain. We are still clinging on to the myth about the great progress.
As we are finding ourselves in the blind alley of the global finity, we are forced to re-evaluate much of what we have been taking for granted. Should we aim for a lower level of complexity, more low-tech solutions, analogization, collectivism and a stable zero growth economy – and widely support cooperation instead of competition?
I have been reflecting about the difference between being for or against. Fighting against things getting more complicated through development can be stressful on a personal level, and tends to make people around you bored as well. You also easily get passified by pessimism. However we must stay active in fighting madness. Many of the global problems of today are the result of a naive overoptimism and a general lack of critical thinking.
The Upside Down exhibition is balancing between hope and dispair, and aims to show alternatives. The Positiva wish tree for example proposes a constructive approach towards a deeply concerning question: nuclear power and the final deposit of nuclear waste. What are the alternatives? What do your visions of a sustainable future look like? What are you dreaming about – what do you wish for?

______________________________
Simon Gripenberg  |  www.simonshares.org

 

Interview with the artist in English